Členská schůze 2017

Zápis z výroční členské schůze ZO ČZS Zdiby – Zlatý kopec konané dne 24.10. 2017

od 17 hod. v Kulturním domě Krakov


 

Počet zúčastněných členů 19 – schůze je usnášení schopná.


 

Po zahájení schůze předsedou p. Rážem a omluvou na neobvyklé místo konání, místopředsedou p. Leškou byli schváleni navržení zapisovatel p. Slavík a skrutátoři manželé Boušovi.

Poté následovala informace o placení čl. známek přednostně na účet našeho sdružení u Poštovní spořitelny – č. účtu 266468970/0300, VS = katastrální číslo pozemku bez lomítka (ročně částka 100,-Kč). S tím kdo nebude mít zaplaceno 2 roky zpětně bude následně jednáno o ukončení členství v našem spolku.

 

Úkoly z roku 2016:

Za nezměněných podmínek platí prodloužení předání hlavního vodovodního řadu vodárnám do roku 2021.

Poté bude učiněn další pokus o prodloužení po dohodě Kladno-Mělník-Neratovice s ZO ČZS Zlatý kopec.

Pan Leška vysvětlit zajištění odvozu kontejnerů na odpad i tříděný a informoval o zajištění velkokapacitních kontejnerů 2x ročně. Bývá vyvěšeno na obecních vývěskách v naší lokalitě.

Zároveň jsou přistavovány průběžně i kontejnery na BIO odpad. Z toho důvodu není nutné znečišťovat své okolí.

Pro pejskaře jsou zbudovány po Zlatém kopci odpadkové koše na výkaly včetně igel. pytlíků.

Do vyklizeného lesa u rybníčku byly instalovány stroje na cvičení a odpočinkové lavičky kolem cest.

Zde se organizují s obcí každoročně brigády.

 

P. Ráž na podnět p. Bláhové z loňské schůze, týkající se zveřejnění účetní uzávěrky od roku 2015 a upřesnění názvu spolku dané zákonem, jsem jednal se sekretariátem ČZS. Písemně mi bylo sděleno, abychom zatím nic nekonali, že budou zákonné úpravy a budu informován o nastalých změnách a povinnostech.

 

Žádost p. M. Novotného o prodej přilehlého pozemku 413/147 je v současné době u advokáta a na základě znaleckého posudku bude vypracována kupní smlouvy. Předpokládá se do 1 měsíce.

 

Revizní zpráva hospodaření – pí. Drahošová

Konečný stav na účtu zahrádkářů k 30.9.2017 -  46.627,13 Kč
Hotovost v pokladně -                                                 7.852,00 Kč
Konečný stav na účtu vodařů k 30.9.2017 -       328.630,53 Kč

 

 

Vzhledem k výši finančního přebytku na účtu vodařů, bylo výborem rozhodnuto vyplatit částku 3.500,-Kč za spoluúčast 60.000,- Kč na výstavbě hl. vodovodního řadu. Tato částka bude vrácena všem řádně zaregistrovaným, kteří prokázali svou totožnost a uvedli číslo bankovního účtu při registraci na členské schůzi.

 

Bylo vyjádřeno vřelé poděkování pí Drahošové, která se ujala mravenčí práce s dohledáním kontaktů na 86 účastníků a všichni dostupné obeslala pozvánkou na schůzi a nebo sms zprávou a osobním kontaktem

 

P.S. Informace

Děkujeme také hospodáři p. Slavíkovi, že dle možností postupného vybírání z účtu převedl 3.500,-Kč na všechny, kteří se zaregistrovali na schůzi včetně osobních kontaktů. Dále se budou vracet peníze dle pokynů výboru ZO ČZS.

 

 

Za výbor ZO ČZS:
předseda - Jaroslav Ráž

místopředseda – Karel Leška

 

Pozvánka na schůzi

 

Výroční členská schůze ZO ČZS  Zdiby-Zlatý kopec se bude konat
v úterý 24. 10. 2017 od 17:00 hod.
v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice. (autobusy  č. 102 a č. 177 směr Bohnice)

 

P r o g r a m:

1.  Zahájení

2.  Volba zapisovatele a skrutátorů

3.  Přechod na placení čl. známek přímo na účet ZO
(účet je zřízen u Poštovní spořitelny č. účtu 266468970/0300, VS = č. pozemku bez lomítka, roční částka je 100,- Kč)

4.  Zpráva o činnosti

5.  Zpráva o hospodaření

6. Informace o vrácení našetřených peněž z finanční účasti na výstavbě hl. vodovodního řadu bankovním převodem.

Pro převedení finanční částky bude třeba  při prezentaci prokázat svou totožnost (např.OP) a uvést číslo účtu na který bude finanční částka převedena.

7.  Diskuse

8.  Závěr

 

J. Ráž – předseda
K. Leška – místopředseda
ZO ČZS Zlatý Kopec