Členská schůze 2014

Zápis z Výroční členské schůze ZO ČZS
Zdiby – Zlatý kopec, konané dne 14.6.2014
Účast: 21 členů
Úvodem předseda J. Ráž vysvětlil potřebnost zachování členství v ČZS a objasnil jeho strukturu a z toho vyplývající povinnosti naší ZO vůči ČZS.

Zpráva o činnosti:
Po úspěšném dokončení vodovodního řadu v naší lokalitě, byly cesty předány zpět obci v požadovaném stavu. Stížnosti na jejich stav je proto nutno směřovat na obecní zastupitelství.

Dále byla konstatována nefunkčnost hospodáře a tím ohrožena činnost celého výboru. Byla doporučena výměna doplňující volbou.

Místopředsedou K. Leškou byl rozsáhle vysvětlen stav výstavby kanalizace v obci s tím, že s naší lokalitou není vůbec počítáno. Zároveň objasnil 3násobné zdražení daně z nemovitosti a systém odvozu komunálního odpadu.

Následně byli všichni osadníci vyzváni k dodržování osadního řádu a ostříhání přesahujících větví přes ploty v důsledku omezeného průjezdu lokalitou.

Odvolání hospodáře:
S okamžitou platnosti byl 100% počtem přítomných členů odvolán dosavadní hospodář p.Vondra.
Následným hlasováním byl zvolen novým hospodářem p. Petr Slavík. Společně s p. Leškou již připravili elektronickou agendu včetně placení známek – odhlasováno 100% počtem přítomných členů.

Stejným počtem hlasů tj. 100% přítomných byli pro příští volební období znovu zvoleni:
    předseda: Jaroslav Ráž
    tajemník: Karel Leška

Diskuse:
Do nové elektron. agendy zveřejnit web ČZS za účelem získání více individuálních informací o činnosti a akcích ČZS.
Následovala dlouhá diskuse o navýšení daně z nemovitosti, která se netýká trvale bydlících, ale pouze sezonních chatařů.

Úkoly do budoucna:

1. Vyřešit předání účetní dokumentace.
2. Podat stížnost na OÚ ohledně navýšení daní z nemovitostí, která je u chatařů znatelněji vyšší než u trvale bydlících a zda bude tedy obec více zvelebovat oblast chatařů (úprava cest, osvětlení, dopravní značení atd.)
3. Zažádat obec o velkokapacitní kontejner 2x ročně v termínu – jaro, léto.
4. V předstihu jednat s vodárnami o prodloužení správy vodovodního řadu a zároveň o oddálení předání celého vodovodního díla.
5. Všímat si svého okolí a využít web: zmapuj to.cz (připomínky, foto, názory … např. nepořádek v okolí, zneužívání kontejnerů atd.)

Zapsala:           Z. Jelínková
Sčítání hlasů:   A. Boušová
Předseda:         J. Ráž
Tajemník:        K. Leška