Členská schůze 2015

Pozvánka na schůzi

 
Výroční členská schůze ZO ČZS  Zdiby-Zlatý kopec se bude konat
v sobotu dne 10. 10. 2015 od 10:00 hod. tentokrát ve školičce 
 
P r o g r a m:
 
1.  Zahájení
2.  Volba zapisovatele a skrutátorů
3.  Upřesnění členské základny v průběhu celé schůze
4.  Zpráva o činnosti
5.  Zpráva o hospodaření
6.  Informace o předání hlavního vodovodního řadu vodárnám
7.  Odsouhlasení finanční odměny za úspěšné oddálení předání hlavního vodovodního řadu
8.  Webovské stránky ČZS – zachování
9.  Diskuse
10. Závěr
 
J. Ráž – předseda
K. Leška – místopředseda
Z0 ČZS Zlatý Kopec

 

ZÁPIS ze schůze

Zápis ze schůze konané dne 10. 10. 2015

Účast: 12 členů + 2 plné moci = 14 členů

Schůzi zahájil předseda p. Ráž a po nezbytných formalitách- schválení zapisovatele - p.Jelínková, prezentace + skrutátoři – manželé Boušovi byla přednesena zpráva o činnosti ZO.

Vzhledem k nízké účasti rozhodl předseda, že schůze bude probíhat formou otevřené diskuse o všech činnostech a problémech jednat průběžně formou přímé diskuse.

O stavu hospodaření byla schůze informována předsedkyní KK p. Drahošovou. Vzhledem k nově nastartovanému účetnictví vedeným p. P. Slavíkem – zvoleným minulou čl. schůzí ze dne 14.6.2014, informovala, že jsme převedli dvě naše konta na poštovní spořitelnu era.

1. konto se týká ZO ČZS

2. konto je nezávisle vedené jako majetek přispívajících plátců na výstavbu hl. vodovodního řadu.

Vyúčtování bylo hospodářem zpracováno zodpovědně a vycházelo z předložených a dostupných materiálů. Představenstvo poděkovalo novému hospodáři a předsedkyni KK za zhoštění se nevděčného úkolu, bez něhož bychom nebyli schopni udržet chod našeho občanského sdružení, nově zaregistrovaného dle zákona u městského soudu.

Jako hlavní úkol z minulé schůze kromě předání účetní dokumentace novému hospodáři bylo úspěšně dojednáno odložení předání hl. vodovodního řadu vodárnám a zároveň smluvně zajištěn následující servis až do roku 2021!

Z toho vyplývá, že do té doby se nemůže nikdo bez našeho souhlasu podmíněného složením finanční částky 62.000,- Kč připojit k vodovod. řadu. O tyto právní úkony byl požádán pan ing. Kábrt za smluvní cenu ve výši cca jednoho přihlášeného zájemce splatnou po úspěšném podepsání trojdohody o prodloužení.

Vzhledem k tomu, že náš tajemník p. K. Leška je současně v zastupitelstvu obce jsme konstatovali výrazně zlepšenou spolupráci s obecním zastupitelstvem týkající se zejména úpravy cest, 2x ročně zajištění dodání velkokapacitních kontejnerů, možnost využití sběrného dvora v obci, zavedení autobusové dopravy v místní lokalitě. V budoucnu je tu i možnost využití našich pozemků k vybudování např. dětského hřiště nebo pozemky nabídnout k využití ekonomickému např. provoz prodejního stánku. Obec důrazně vyzývá majitele pozemků, kde přesahují porosty přes ploty do místních komunikací, aby vše odstranili. V opačném případě tak učiní obec a náklady bude zpětně vymáhat na majitelích pozemků. Jedná se o zprůjezdnění těchto komunikací pro popeláře, hasiče a sanitky. Tyto složky odmítají do této zarostlé lokality vjíždět.

Žádost p. Milana Novotného o zakoupení přilehlého pozemku u parcely 413/1 č. pozemku 413/147, který je nevyužíván, byla schůzí doporučena. Zároveň bylo schváleno zachování webových stránek za účelem zlepšení vzájemné komunikace.

 

Upozornění pro všechny osadníky!!
Naše veřejné studny jsou vedeny pouze jako zdroje užitkové vody – ne pitné vody!

 

Praha: 16. 10. 2015

J. Ráž, K. Leška
předseda, tajemník