Členská schůze 2016

Zápis ze schůze konané dne 15. 10. 2016

Účast: 17 členů.

Schůzi zahájil a řídil předseda p. J. Ráž. Po zahájení schůze následovalo schválení zapisovatele, skrutátorů a výběrčích známek včetně prezentace.

Odsouhlaseni byli pí Z. Jelínková a manželé Boušovi.

Úvodem vysvětlil předseda změnu místa konání schůze na poslední chvíli z důvodu voleb.

V průběhu celé schůze byly vybírány doplatky na členské známky a nově zřízeny registrační karty manžely Boušovými, kteří zároveň prováděli sčítání hlasů při hlasování.

Zpráva o činnosti:

Z úkolů minulé členské schůze: úspěšně se ujal své funkce nový hospodář p. P. Slavík (za to velké díky), který předal zpracované účetnictví kontrolní komisi pí Drahošové.

Jako hlavní úkol bylo úspěšné prodloužení předání hlavního vodovodního řadu včetně servisu až v roce 2021.

Tajemníkem p. K. Leškou byly zajištěny do naší lokality velkokapacitní kontejnery, funguje svoz tříděného odpadu, průběžně jsou dle možností opravovány cesty a bylo zajištěné uložení náhradního materiálu na případné drobné opravy svépomocí (díry atd.). Pak p. K. Leška informoval o záchraně lesa v okolí rybníčka, ( který měl být vykácen těžařskou firmou) a vyzval přítomné na k účasti na odpolední brigádu k očištění lesa a již téměř zlikvidované černé skládky.

Akci zorganizovala obec a zúčastnilo se jí cca 60 lidí. Obec také zajistila drobné občerstvení (pivo, limo, špekáčky na společné opékání). Zúčastnili se jí i oba místo-starostové, kteří ochotně s každým diskutovali o jakýchkoliv problémech. Akce byla úspěšná a určitě se v budoucnu zopakuje. Je jen škoda malé účasti z řad našeho sdružení. Výjimkou je skupina nových mladých ochranářů přírody z našich řad, kteří překvapili svoji aktivitou. (viz foto-galerie na webu).

Žádost p. Milana Novotného o zakoupení přilehlého pozemku parcely 413/147 není zatím realizována z důvodu finanční nabídky a problému se studnou.

Revizní zprávu přečetla pí Drahošová:

Registrovaných členů - 25

Pokladní hotovost 4.619,- Kč

Zůstatek na účtu zahrádkáři Zlatý kopec k 30.9.2016 – 39.932,50 Kč

Na účtu vodovod Zlatý kopec k 30.9.2016 - 204.622,36 Kč.

Po této zprávě vznikla okamžitá diskuse jak naložit se cca 40.000,- Kč Majetku zahrádkářů. Rozhodnutí ponechat do budoucna – čerpat až dle potřeby nechat jako rezervu pro členy.

Vzhledem k tomu, že se k vodovodu přihlásili další 3 zájemci a zaplatili příspěvek na hlavní vod. řad vzrostl tak základní kapitál.

Z toho důvodu navrhl p. Hvojník, aby bylo zakládajícím přispěvatelům (do prvotní částky 4.800.000,- Kč) vrácena částka 3.000,- Kč. Sám se nabídl, že s pomocí p. Kutíka obešle cca 80 plátců e-mail na dostupné adresy s tím, že bude svolána schůze vodařů na květen 2017. Tam se rozhodne jak s penězi naložit. Termín bude upřesněn na webu a na obvyklých vývěstkách.

V následné diskusi upozornila pí Bláhová na novelu zákona o nutnosti učinit změnu v názvu organizace. Do názvu musí být doplněno Z.P.S. (zapsaný pobočný spolek) a toto oznámeno na Městský soud, kde jsme registrování nyní. Tam také musíme pak každoročně odesílat účetní uzávěrky, včetně soupisu společného majetku.

Děkují tímto pí Bláhové za upozornění a následnou pomoc radami při realizaci.

O tomto bodě se hlasovalo zvlášť: 16 osob pro 1 osoba proti.

Povinnost je toto splnit je do konce roku 2016!