Platba 62.000,-Kč za připojení k vodovodního řadu je možno zaplatit na bankovní účet u Poštovní spořitelny číslo: 236853974/0300, jako variabilní symbol použijte katestrální číslo svého pozemku bez lomítka. Do poznámka zapište své jméno. Tento účet je pou